VÅRT VALPROGRAM 2018

VÅR VALPROGRAM I SENASTE VALET (2018) SÅG UT SÅ HÄR:

VALMANIFEST  FÖR  ÖLANDSPARTIET

Det här vill vi verka för under valperioden 2018 - 2022:

     

STARKT  FÖRBÄTTRAD  ÄLDREOMSORG  MED  EXTRA  GULDKANTER

 • Rätt till minst en timmes ledsagad valfri promenad per dag på våra äldreboenden för de som så önskar
 • Valfrihet mellan minst två rätter vid dagens huvudmål på våra äldreboenden, där – åtminstone vid helgmåltider – även vin och öl ska serveras till de som så önskar. Så även bubbel resp. nubbe vid speciella tillfällen och det ska då ingå
 • Utökad kompetent personalstyrka med bra arbetsförhållanden som ger mindre stress bland personalen och höjer kvalitén på omsorgen. T ex 6-timmarsdag med bibehållen heltidslön, mindre chefsbyten och mer kontinuitet

ÖKAT  STÖD  FÖR  MÄNNISKOR  MED  NEDSATT  FUNKTION

 • Funktionsnedsatta måste få det stöd som de är i behov av för att kunna leva ett så bra och normalt liv som möjligt
 • De som arbetar inom så kallad daglig verksamhet måste få något som liknar lön för sitt utförda arbete


SKOLOR  och  FÖRSKOLOR  -  DÄR  DE  BEHÖVS

 • Slå vakt om befintliga skolor och förskolor
 • Satsa på mellanstadieskolorna runt om i kommunen och återför årskurs 6 dit
 • Att successivt bygga upp ny lågstadieskola i Runsten – och senare kanske kunna utöka med mellanstadium där
 • Återinföra pedagogiska måltider på grundskolans alla nivåer, där lärare får fri skolmat när de äter tillsammans med eleverna
 • Begränsa barngruppernas storlek i förskolan
 • Låta äldre syskon kunna få vara kvar i förskolan minst 15 timmar per vecka vid föräldraledighet p g a nytt litet syskon


VÄSENTLIGT  FÖRBÄTTRAD  KOLLEKTIVTRAFIK

 • Skapa kollektivtrafik värd namnet på norra Öland och östra sidan – med möjlighet att resa även på kvällen och under helgerna
 • Busstrafik till och från Borgholm och Löttorp på kvällstid som fungerar så att föräldrar inte behöver skjutsa så mycket i samband med olika fritidsaktiviteter.
 • Utökad närtrafik
 • Möjlighet att arbetspendla med bussar som går direkt utan stopp mellan norra Öland och Kalmar
 • Snabb åretruntfärja över norra delen av sundet och möjlighet att arbetspendla till KLT-taxa eller jämförbar taxa mellan norra Öland och Oskarshamn
 • Återskapa och utveckla färjetrafik mellan Öland och Gotland


ALLMÄNT  UNDERLÄTTA  TILLVARON  FÖR  ÄLDRE
samt  SKAPA  ÖKAD  TRYGGHET  FÖR  ALLA
-  LÅTA  HELA  KOMMUNEN  FÅ  LEVA

 • Att 65-plussare ses som den tillgång och resurs i samhällslivet som de är
 • Automatisk rätt till färdtjänst – utan behovsprövning – från och med det år man fyller åttio
 • Att KLT:s seniorkort - som nu är på försök under två år – blir permanent
 • Tillgång till helikopterambulans för ökad trygghet för norra Öland
 • Närpolis i Löttorp samt utökad polisbemanning i Borgholm
 • Slå vakt om hälsocentral och barnavårdscentral i Löttorp
 • Återgång till stationär tandvård i Löttorp
 • Stöd för lanthandeln
 • Slutförande av beslutade åtgärder för norra Öland, t ex utlokalisera en del kommunal administration till norra Öland och börja utveckla Åkerbobadet


MER  DEMOKRATI,  MEDBORGARINFLYTANDE  och  ÖPPENHET

 • Slå vakt om öppna och webbsända möten från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och samtliga nämnder och låta Borgholm bli ett föredöme som öppen kommun
 • Skapa en digital medborgarpanel – öppen för alla kommuninnevånare som vill vara med – där opinionen bland medborgarna lätt kan avläsas innan politikerna ska ta beslut i olika frågor och att medborgarnas åsikt respekteras
 • Behålla nuvarande möjlighet för kommunmedborgarna att väcka medborgarförslag och få dessa behandlade – fast snabbare!


BOSTÄDER  FÖR  UNGDOMAR  OCH PIGGA  ÄLDRE  MED  NORMAL PLÅNBOK  -  ETT  STORT  BEHOV

 • Aktiv markanvändningspolitik för att motverka dyra bostadsrätter och skapa hyresbostäder där alla har råd att bo
 • Skapa seniorboenden för pigga pensionärer med helt vanliga ekonomiska förhållande som vill ha mer gemenskap där de bor, gärna med nära till mataffärer, butiker, möteslokaler etc och i attraktiv miljö


UNGDOMAR  VÅR  FRAMTID  -  FÅR  INTE  GLÖMMAS

 • Bättre öppettider och utnyttjande av våra ungdomsgårdar och fler olika ungdomsaktiviteter
 • Vår kommun ska vara sådan att våra unga känner längtan tillbaka hit och vill kunna bosätta sig här efter avslutad utbildning på fastlandet och vill låta sina egna barn få växa upp här


MODERN  INFRASTRUKTUR  ETT  MÅSTE

 • Garanterat bredband till samma kostnad oavsett var i kommunen som man bor


STÄRKT  NÄRINGSLIV,  BÄTTRE  FÖRETAGSKLIMAT  och  ÖKAD TILLGÅNG  PÅ  ARBETSPLATSER

 • En välkomnande kommun med mindre krångel och färre onödiga avgifter
 • En samlad och förenklad hantering för de tillstånd som kan behövas vid etablering
 • Bättre utformade upphandlingar för att möjliggöra för våra egna företag att lämna anbud och vinna hem uppdrag
 • Återförande av försäkringskassa, skattekontor och en arbetsförmedling värd namnet till Borgholm
 • Att det åter blir ett bankkontor i Löttorp
 • Etablering av någon statlig myndighet eller institution i vår kommun


MILJÖ,  KULTUR,  HISTORISKT  ARV  och  LOKAL  SAMHÖRIGHET  - VÄRDEN  ATT  SLÅ  VAKT  OM

 • Att kommunens beslutsfattare i samspel med kommunmedborgarna värnar om Ölands natur- och kulturvärden vid all planering, som t ex

        * att Rällaskogen värnas för friluftslivet och skyddas från                                               exploateringsingrepp

canyonirllaskogen1jpg

            * att inte låta Sveaskog och Länsstyrelsen härja fritt i Böda Kronopark, vid             Byrum Sandvik eller i Slottsskogen
     
         
 • Att kommunens byggnader kommer bättre till nytta och glädje, t ex

      * att låta hela Kronomagasinet bli ett kulturhus för alla och inte bara vara

          delvis utnyttjat

kronomstorbildjpg

 

      * att göra något spännande för allmänheten av Vasahuset samt

      * att låta föreningen Ölands Järnväg få göra ett järnvägsmuseum av                                banvaktarstället Lyckås

b54a4715-89c3-4cbc-956d-82b62a16a92bjpg

 • Att själva Borgholm – i likhet med flera andra f d städer – åter officiellt ska kallas stad
botgholms stadjpg
 • Att sockengemenskaperna ute i bygderna värnas, att sockenbegreppet stärks samt att kommunala sockenträffar anordnas i alla socknar i vår kommun så snart som sockenborna där så begär
       
Sen finns det förstås mycket annat som är så självklart att vi inte ens tänkt på att ta med när vi sammanställde vårt valmanifest men som vi kanske BORDE ha tagit upp - som t ex
 • att barnen givetvis ska ha trygga skolskjutsar utan att behöva gå eller cykla långa sträckor längs livligt trafikerade vägar
 • att man bevarar hela den fina åkerjorden mellan staden och Kolstad och att vi inte behöver mer exploatering för fritidshusområden i Borgholmstrakten.
 
Vi vill vara
folkets röst i Stadshuset, så kontakta oss gärna om det är mer som ni vill att vi  tar upp och driver!