Facit från förra valperioden

 

    

FACIT   

FÖR ÖLANDSPARTIET

FÖR VALPERIODEN 2010 - 2014


Inför förra valet gick vi i Ölandspartiet ut med följande valmanifest, här med facit över hur det har följts (avprickat punkt för punkt):


ÖLANDSPARTIETS VALMANIFEST 2010

Grunden för demokrati är att de styrande ska rätta sig efter folkopinionen.

Därför kommer Ölandspartiet att verka för:


JA

till god närproducerad mat lagad från grunden vid kommunens skolor och äldreboenden.


Vad har vi då gjort?

 • Genom en motion som bifölls redan 2011 fick vi igenom ett förbud mot glutamat i kommunens mat.
 • Samma år var vi även med om att få till en kostpolicy för vår kommun med mer närodlat och mer ekologiskt.
 • Därtill har vi reagerat skarpt emot socialnämndens experiment med färdiglevererad pensionärsmat från fabrik i Västerås

Betyg: null

JA

till att bevara de mindre skolorna i kommunen.


Vad har vi då gjort?

 • Genom enveten kamp har vi hittills lyckats behålla flera mindre skolor i kommunens ägo som vi nu med stöd av valet hoppas ska få komma till ny användning.
 • Till skillnad mot andra partier som svikit sina vallöften från förra valet och lagt ner en skola på östra sidan har vi stått för vad vi lovat och kämpar vidare.
 • För att stärka skolorna i Runsten och Rälla hade vi dessförrinnan föreslagit samarbete över kommungränsen, så att en del elever från Norra Möckleby och söder om kommungränsen vid Stora Rör och Isgärde skulle kunna gå i skola i Runsten respektive Rälla, men förslaget avslogs av kommunfullmäktige och Mörbylånga kommun satsade istället rejält på utbyggnad av skolorna i Gårdby och Glömminge för att själva kunna ta hand om ett ökande elevantal.
 • Vi har också motionerat för att ”sexorna” ska få vara kvar i sina respektive låg- och mellanstadieskolor istället för att flyttas över till Slottsskolan enligt utbildningsnämndens beslut men har tyvärr fått avslag av kommunfullmäktige.
 • I vårt nya valmanifest förnyar vi vårt löfte i punkten "att det satsas på skolor, förskolor och annan samhällsservice i kommunens mindre orter". Så att HELA kommunen får möjlighet att leva.

Betyg: nullnullnull

JA

till kulturhus för alla åldrar.

   

Vad har vi då gjort?

 • Tagit upp frågan i debattsammanhang.
 • Föreslagit att göra Kronomagasinet till kulturhus alternativt Ölands Historiska museum. Kunde ha gjort mer.

Betyg: null

 

 

JA 

till att vår kommun ska utvecklas till en positiv ungdomskommun.

   

Vad har vi då gjort?

 • Får skämmas tillsammans med alla andra partier som lovade inför förra valet att Borgholms kommun skulle bli Årets ungdomskommun 2015. Det har bvi verkligen inte levt upp till. Vi kunde ha varit mycket bättre.

Betyg: null



JA

till ökade satsningar på äldreomsorgen. Det ska kännas tryggt att bli gammal i Borgholms kommun.

  

Vad har vi då gjort?

 • Vi har varit det parti som mest drivit på att äldreomsorgen ska få så mycket resurser som möjligt och har konsekvent motsatt oss alla besparingar inom äldreomsorgen.
 • Har väckt motion om att inrätta en fristående befattning som äldreombud/äldreombudsman. Avslogs av kommunfullmäktige.
 • Har väckt motion om en ekonomisk konsekvensbedömning i syfte att öka bemanningen inom äldreomsorgen genom låta alla med deltidstjänstgöring som så önskar få tjänstgöra heltid. Avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet.
 • Föreslagit avskaffande av systemet med ”delade turer”. Avgörs efter valet.
 • Föreslagit – dock hittills utan resultat – att de på äldreboendena som så önskar ska serveras snaps till maten både vid midsommar och jul.

Betyg: nullnullnull



JA

till att det ska finnas polis ständigt stationerad både i Borgholm och i Löttorp. Alla måste kunna känna trygghet.

  

Vad har vi då gjort?

 • Väckt förslag om att kommunen ska verka för att få närpolis i Löttorp men fått förslaget nedröstat av övriga partier i kommunfullmäktige.

Betyg: null



JA

till ett bättre företagsklimat i vår kommun. Det är bästa sättet att få fram fler arbetstillfällen.

   

Vad har vi då gjort?

 • Väckt motion om att göra kommunägda industrilokaler godkända för livsmedelshantering där intresse för sådan verksamhet visar sig. Avslogs av kommunfullmäktige.
 • Föreslagit att kommunen ska verka för att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av egentillverkat vin och andra alkoholhaltiga produkter från gården.

Här måste vi göra betydligt mer.

Betyg: null



JA 

till att bevara hela Rällaskogen.

  

Vad har vi då gjort?

 • Till skillnad från andra partier som talat om "Rällaskogens värde" har vi konsekvent stött lokalbefolkningens krav om att få bevara HELA Rällaskogen och är det enda parti som motsatt oss de 58 fritidsbungalows i skogens norra del som striden nu handlar om.
 • Vi kämpar vidare för att hela Rällaskogen ska bevaras och punkten finns med i vårt nya valmanifest.

Betyg: nullnullnull

   

  

JA 

till att bevara jordbrukslandskapet mellan Kolstad och Borgholm och att planerna på en förbifartsled över åkrarna för alltid hamnar i papperskorgen.

  

Vad har hänt?

 • Politikerna har backat och den kritiserade förbifartsleden finns inte med i det nya förslaget till "Fördjupad översiktsplan för Borgholm - Köpingsvik" som nu är aktuellt, finns förbifartsleden inte med. Kanske hjälpte det att vi lyfte frågan i valrörelsen.

Betyg: null

JA

till att skrinlägga planerna på Air Park vid Borglanda för gott.

  

Vad har hänt?

 • Frågan löste sig själv genom att planerna rann ut i sanden och tack vara att det holländska bolagets optionsavtal för marken – tack vare våra påpekanden – lyckligtvis blev tidsbegränsat.

Betyg: null

  

  

JA

till extraordinära åtgärder för norra Öland för att vända den negativa befolkningsutvecklingen.

  

Vad har vi då hittills gjort?

 • Stöttat och förbättrat förslag att kommunen ska försöka få regionens nya kriminalvårdsanstalt lokaliserad till Rullbacka i Bödaskogen. Bifall i kommunfullmäktige men annars inget resultat.
 • Väckt motion om att prioritera planarbetet i Byxelkrok för att underlätta för inflyttning och skapande av arbetsplatser där. Avslogs av kommunfullmäktige.
 • Väckt motion om att kommunen ska verka för att ett nytt statligt glesbygdsverk lokaliseras till Borgholm, något som även kunde få betydelse för norra Öland. Avslogs av kommunfullmäktige.
 • Väckt motion om att utbildningsförvaltningen i Borgholm flyttas till dom delar av Södviks skola som inte behövs för förskolan. Avslogs av kommunfullmäktige.
 • Föreslagit gratis tomtmark med gratis bygglov och VA-anslutning till barnfamiljer som bosätter sig på norra Öland och förblir skrivna där i minst tio år. Med i vårt nya valmanifest och ska avgöras av nya kommunfullmäktige efter valet.
 • Åter föreslagit att Södviks skola med tillhörande mark ska användas för kommunala behov. Avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet.
 • Föreslagit planering av nya äldreboenden med sjöutsikt centralt i Byxelkrok och Sandvik. Nya äldreboenden kommer att behövas på norra Öland och skapar arbetstillfällen. Avgörs efter valet av nya kommunfullmäktige.

Alltid något men här måste göras betydligt mer.

Betyg: nullnull

Dessutom har vi i Ölandspartiet väckt motioner i bl a följande frågor:

 • Införande av webbsändningar vid kommunfullmäktiges sammanträden (bifall efter ordentligt utsträckt långbänk). Ett drygt år senare beslutade kommunfullmäktige att sändningarna skulle upphöra. Efter ytterligare ett år har kommunfullmäktige ändrat sig igen och nu webbsänds åter alla kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens regi och finns tillgängliga efteråt på kommunens hemsida.
 • Öppna kommunstyrelsemöten (avslag, men vi kommer igen med det).
 • Webbsändningar från både kommunstyrelse och nämnder (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet)
 • Att kommunens invånare ska betraktas som medborgare och inte som kunder (bifall).
 • Tillsätta en fullmäktigeberedning (med en representant från varje parti) angående vad som ska vara målen för den kommunala verksamheten (avslag).
 • Tillsätta en fullmäktigeberedning (med en representant från varje parti) för förbättring av den kommunala demokratin som ersättning för den havererade SÅ KALLADE ”demokratiberedning” som mest ägnat sig åt arvoden och BEAB (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Återinförande av pedagogiska måltider med lärare i skolmatsalarna (avslag men återkommit med ny motion som ska avgöras av nya kommunfullmäktige efter valet)
 • Barnsäkerhet vid kommunens lekplatser nära trafikerade gator (blev snabbt resultat med riktiga stängsel).
 • Automatisk färdtjänst för alla som fyllt 85 år (avslag).
 • Uppsägning av kommunens avtal om kommunal färdtjänst med Sibbarps åkeri i Skåne p g a återkommande klagomål från färdtjänstnyttjare (verkställdes).
 • Skattefinansierade verksamheter (som kostverksamhet, städning, fastighets-. park- och gatuunderhåll, hamnar, trafikövervakning, vaktmästeri etc) tillbaka till kommunal regi från BEAB (avslag).
 • Digitala opinionsmätningar i viktiga kommunala frågor innan beslut (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Dubbla talarstolar i kommunfullmäktige för effektivare sammanträden (bifall).
 • Begränsning av diverse muntlig information till ledamöterna för effektivare kommunfullmäktigesammanträden (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Motioners beredande utan tjänstemannautlåtande för snabbare hantering (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Att motioner ska behandlas korrekt bifallas eller avslås och inte ”besvaras” efter långbänk (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Att medborgarförslag ställda till kommunfullmäktige ska avgöras av kommunfullmäktige och ingen annanstans (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Interpellationers besvarande i början av kommunfullmäktigesammanträdena så att de inte blir eftersläpande till kommande sammanträden och därmed riskerar att bli inaktuella (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Anställande av kommunjurist för komptenta avtal och kompetent beslutsfattande (avslag).
 • Bidrag till Kalmar djurhem för möjlighet för medborgare i vår kommun att kunna lämna in herrelösa katter dit (beslutat efter viss långbänk).
 • Förvandla f d vårdcentralen till billiga hyreslägenheter (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).
 • Att kommunledningen försöker förmå Eon att lägga kraftledningen genom Rälla samhälle under jord (bifall efter långbänk, men ännu ej resultat).
 • Att kommunen försöker förmå Trafikverket att sätta upp skyltar med byarnas namn vid allmänna vägar där sådana skyltar saknas (avslag).
 • Verklighetsanpassade kompletteringsbudgetar (avslag).
 • Avskaffande av politikerpensioner (avslag).
 • Översyn av den kommunala delegationsordningen (om vilka tjänstemän och politike r som i olika slags ärenden ska få fatta beslut på kommunens vägnar), detta med anledning av anställningen av Håkan Waxegård m m och liknande fall (avgörs av nya kommunfullmäktige efter valet).


Utöver detta har Ölandspartiet agerat i frågor som t ex Societetsparken i Borgholm, Sinus i Köpingsvik och det planerade handelscentret Triangeln och där försökt att vara medborgarnas röst. 

Samt tagit upp högaktuella ämnen i ett stort antal interpellationer till ansvariga makthavare att svara på.