VALMANIFEST FÖR ÖLANDSPARTIET 2022 Det här vill vi verka för under valperioden 2022 - 2026: HÖJD STATUS MED VÄSENTLIGT HÖJDA LÖNER FÖR OMSORGSPERSONAL! Vårdyrkena måste göras verkligt attraktiva om det i framtiden ska gå att rekrytera tillräckligt med kompetent utbildad personal. Att investera stort på personalsidan inom äldreomsorgen är nödvändigt i en kommun med så stor andel äldre som vår. Våra äldre är värda att kunna få en värdig äldreomsorg utan stress och med kompetent och väl lämpad personal. NYA TRIVSAMMA MINDRE ÄLDREBOENDEN RUNT OM I KOMMUNENistället för en jättestor äldreanstalt koncentrerad på Ekbacka Vi måste skapa och utveckla mindre så kallade ”särskilda boenden” runt om i kommunen anpassade efter de boendes behov. Så att den som ska flytta till ett äldreboende kan hamna någonstans i den egna hembygden eller så nära som möjligt och i sin boendemiljö kan umgås med personer som dom känner sedan tidigare. Vi vill inte koncentrera denna boendeform till en enda jättestor anläggning på Ekbacka och vill därför se ett snabbstopp på det tilltänkta Ekbackaprojektet. ÄLDREOMSORG MED EXTRA GULDKANTER! Rätt till minst en timmes ledsagad valfri promenad per dag på våra äldreboenden för de som så önskar Valfrihet mellan minst två rätter vid dagens huvudmål på våra äldreboenden, där – åtminstone vid helgmåltider – även vin och öl ska serveras till de som så önskar. Så även bubbel resp. nubbe vid speciella tillfällen och det ska då ingå i måltiden. Utökad kompetent personalstyrka med bra arbetsförhållanden som ger mindre stress bland personalen och höjer kvalitén på omsorgen. T ex 6-timmarsdag med bibehållen heltidslön, mindre chefsbyten och mer kontinuitet EN BÄTTRE ANPASSAD HEMTJÄNST Att den som har kommunal hemtjänst bara ska behöva möta ett begränsat antal personer i sin bostad. Att personer med hemtjänst själva ska kunna påverka hur tilldelad hemtjänsttid ska användas utan att hindras av i förväg uppgjorda scheman ÖKAT STÖD FÖR MÄNNISKOR MED NEDSATT FUNKTION Att personer med funktionsnedsättning måste få det stöd som de är i behov av för att kunna leva ett så bra och normalt liv som möjligt Att de som arbetar inom så kallad daglig verksamhet måste få någon sorts riktig lön för sitt utförda arbete SKOLOR och FÖRSKOLOR överallt så att HELA VÅR KOMMUN kan leva! Att slå vakt om samtliga befintliga skolor och förskolor Att fortsätta att satsa på mellanstadieskolorna runt om i kommunen nu när årskurs 6 återförs dit Att bygga upp ny lågstadieskola i Runsten – som senare ska kunna utökas med mellanstadium Att återinföra pedagogiska måltider på grundskolans alla nivåer, där lärare får fri skolmat när de äter tillsammans med eleverna Att begränsa barngruppernas storlek i förskolan Att låta äldre syskon kunna få vara kvar i förskolan minst 15 timmar per vecka vid föräldraledighet p g a nytt litet syskon Att barnen i alla skolor ska givetvis ska ha trygga skolskjutsar utan att behöva gå eller cykla långa sträckor längs livligt trafikerade vägar VÄSENTLIGT FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK Att det skapas kollektivtrafik värd namnet på norra Öland och östra sidan – med möjlighet att resa även på kvällen och under helgerna Att det skapas busstrafik till och från Borgholm och Löttorp på kvällstid som fungerar så att föräldrar inte behöver skjutsa så mycket i samband med olika fritidsaktiviteter. Att vi får busshållplatser centralt i Borgholms innerstad och vid Hälsocentralen Att vi får utökad närtrafik som är bättre anpassad till annan trafik Möjlighet att arbetspendla med bussar som går direkt utan stopp mellan norra Öland och Kalmar Snabb åretruntfärja över norra delen av sundet och möjlighet att arbetspendla till KLT-taxa eller jämförbar taxa mellan norra Öland och Oskarshamn Att det återuppstår och utvecklas färjetrafik mellan Öland och Gotland ALLMÄNT UNDERLÄTTA TILLVARON FÖR ÄLDRE samt SKAPA ÖKAD TRYGGHET FÖR ALLA I HELA VÅR KOMMUN Att 65-plussare ses som den tillgång och resurs i samhällslivet som de är Att alla ska ha automatisk rätt till färdtjänst – utan behovsprövning – från och med det år man fyller åttio Tillgäng till helikopterambulans för ökad trygghet för norra Öland Närpolis i Löttorp samt utökad polisbemanning i Borgholm Kameraövervakning med videoinspelning under dygnets alla timmar vid torget i Borgholm och andra brottsutsatta platser i kommunen. Detta i brottsuppklarande och brottsförebyggande syfte. Att kommunen fortsatt slår vakt om hälsocentral och barnavårdscentral i Löttorp Återgång till stationär tandvård i Löttorp Stöd för lanthandelsbutikerna. Kommunen måste inse dessas betydelse som sociala träffpunkter och att de ger liv åt bygden Slutförande av beslutade åtgärder för norra Öland, t ex att utlokalisera en del kommunal administration till norra Öland, att ordna gång- och cykelväg mellan Byxelkrok och Mellby vägskäl samt att börja utveckla Åkerbobadet BOSTÄDER FÖR UNGA och TRYGGHETSBOENDEN FÖR PIGGA ÄLDRE med normal plånbok - ETT STORT BEHOV! Aktiv markanvändningspolitik för att motverka dyra bostadsrätter och istället skapa hyresbostäder där alla har råd att bo Att skapa kommunala trygghets / seniorboenden på olika håll i kommunen för pigga pensionärer med helt vanliga ekonomiska förhållande som vill ha mer gemenskap där de bor, gärna med nära till mataffärer, butiker, möteslokaler etc och i attraktiv miljö som t ex Sandvik, Böda och Byxelkrok YTTRE HAMNEN I BORGHOLM SKA BEVARAS SOM HAMN OCH SKA INTE FÅ FÖRVANDLAS TILL NÅGON SORTS LYXBOSTADSSTADSDEL! att Yttre hamnen även fortsättningsvis ska vara hamn och ha möjlighet att kunna ta emot färjor och större fartyg i en krissituation. I övrigt kan merparten av området bli parkmark och utformas på sådant sätt som borgholmsborna vill ha det samt även användas för mindre serveringar och båtklubbens behov. INGA FLER bostäder ska få byggas i området än de som redan finns där i gamla silo- och magasinsbyggnaden längst ut BÄTTRE BEREDSKAP FÖR KRISSITUATIONER - en BEREDSKAP värd namnet! Pandemin, klimatkrisen och kriget i Ukraina har lärt oss hur viktigt det är med god beredskap. Det kan gälla sådant som skyddsutrustning, livsförnödenheter, vattenförsörjning, skydd mot torka, större bränder och översvämningar på grund av extremväder och stigande havsnivåer. Där måste kommunen vara betydligt bättre på tårna och se till att förebygga. Det kan även gälla tillgång till skyddsrum. Och vi får inte bortse från risken för cyberangrepp, angrepp mot Ölandsbron och/eller mot kärnkraftverket i Oskarshamn. MER DEMOKRATI, MEDBORGARINFLYTANDE och ÖPPENHET Fortsatt öppna och webbsända möten från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dessutom samtliganämnder och att låta Borgholm bli ett föredöme som öppen kommun Att ge total möjlighet att deltaga i kommunfullmäktigesammanträden och andra kommunala möten på distans att det skapa en omfattande digital medborgarpanel – öppen för alla kommuninnevånare som vill vara med – där opinionen bland medborgarna lätt kan avläsas innan politikerna ska ta beslut i olika frågor och att medborgarnas åsikt respekteras att återinföra tidigare möjlighet för kommunmedborgarna att väcka medborgarförslag och att alltid få dessa behandlade – fast snabbare! samt - inte minst - att den bofasta lokalbefolkningens vilja ska alltid gå före privata markexploatörers intressen UNGDOMARNA - VÅR FRAMTID - FÅR INTE GLÖMMAS Bättre öppettider och utnyttjande av våra ungdomsgårdar och fler olika ungdomsaktiviteter att vår kommun ska vara sådan att våra unga känner längtan tillbaka hit och vill kunna bosätta sig här efter avslutad utbildning på fastlandet och vill låta sina egna barn få växa upp här MODERN INFRASTRUKTUR ETT MÅSTE Garanterat bredband till samma kostnad oavsett var i kommunen som man bor Ingen ska dock tvingas vara uppkopplad för att få god service STÄRKT NÄRINGSLIV, BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT och ÖKAD TILLGÅNG PÅ ARBETSPLATSER En välkomnande kommun för företagare med mindre krångel och färre onödiga avgifter En samlad och förenklad hantering för de tillstånd som kan behövas vid etablering Bättre utformade upphandlingar för att möjliggöra för våra egna företag att lämna anbud och vinna hem uppdrag Återförande av en arbetsförmedling värd namnet till Borgholm Att det åter blir ett bankkontor i Löttorp Etablering av någon ny statlig myndighet eller institution i vår kommun MILJÖ, KULTUR, ÅKERJORD, HISTORISKT ARV och LOKAL SAMHÖRIGHET - VÄRDEN ATT SLÅ VAKT OM Att kommunens beslutsfattare i samspel med kommunmedborgarna värnar om öländska natur- och kulturvärden vid all planering Att Rällaskogen värnas för friluftslivet och skyddas från exploateringsingrepp Att Borgehages speciella miljö skyddas och den planerade markexploateringen där skrotas Att den planerade utökningen av södra industriområdet på Borgholms kungsgårds goda åkerjord stoppas. Istället förtätas befintliga industriområden för att ge plats åt fler industrier. Att man måste ändra tidigare beslut och bevara hela åkerarealen mellan staden och Kolstad. Det behövs inte mer markexploatering för fritidshusområden i Borgholmstrakten. God åkerjord ska användas för matproduktion och inget annat! Att miljön längs kustvägen mellan Äleklinta och Byerum Sandvik är en fantastisk tillgång för upplevelse- och inte minst cykelturism och måste skyddas. Inga fler fritidshus samt stopp för all fortkörning samt husbilstrafik och vildcamping där! Att det kommunägda och historiska Kronomagasinet ska bli ett kulturhus för alla och ska inte bara få utnyttjas av Kulturskolan. Att det gör något spännande för allmänheten av det historiska Vasahuset - som nu står oanvänt - samt närliggande kommunägda byggnader Att själva Borgholm – i likhet med flera andra f d städer – åter officiellt ska benämnas stad Att sockengemenskaperna ute i bygderna värnas, sockenbegreppet stärks samt kommunala sockenträffar anordnas i varje socken för viktiga beslut - på sockenbornas villkor och så snart dessa så begär. Vi vill vara folkets röst i Stadshuset, så kontakta oss gärna om det är mer som ni vill att vi tar upp och driver

PROGRAM 2032

VALMANIFEST FÖR ÖLANDSPARTIET 2022 Det här vill vi verka för under valperioden 2022 - 2026: HÖJD STATUS MED VÄSENTLIGT HÖJDA LÖNER FÖR OMSORGSPERSONAL! Vårdyrkena måste göras verkligt attraktiva om det i framtiden ska gå att rekrytera tillräckligt med kompetent utbildad personal. Att investera stort på personalsidan inom äldreomsorgen är nödvändigt i en kommun med så stor andel äldre som vår. Våra äldre är värda att kunna få en värdig äldreomsorg utan stress och med kompetent och väl lämpad personal. NYA TRIVSAMMA MINDRE ÄLDREBOENDEN RUNT OM I KOMMUNENistället för en jättestor äldreanstalt koncentrerad på Ekbacka Vi måste skapa och utveckla mindre så kallade ”särskilda boenden” runt om i kommunen anpassade efter de boendes behov. Så att den som ska flytta till ett äldreboende kan hamna någonstans i den egna hembygden eller så nära som möjligt och i sin boendemiljö kan umgås med personer som dom känner sedan tidigare. Vi vill inte koncentrera denna boendeform till en enda jättestor anläggning på Ekbacka och vill därför se ett snabbstopp på det tilltänkta Ekbackaprojektet. ÄLDREOMSORG MED EXTRA GULDKANTER! Rätt till minst en timmes ledsagad valfri promenad per dag på våra äldreboenden för de som så önskar Valfrihet mellan minst två rätter vid dagens huvudmål på våra äldreboenden, där – åtminstone vid helgmåltider – även vin och öl ska serveras till de som så önskar. Så även bubbel resp. nubbe vid speciella tillfällen och det ska då ingå i måltiden. Utökad kompetent personalstyrka med bra arbetsförhållanden som ger mindre stress bland personalen och höjer kvalitén på omsorgen. T ex 6-timmarsdag med bibehållen heltidslön, mindre chefsbyten och mer kontinuitet EN BÄTTRE ANPASSAD HEMTJÄNST Att den som har kommunal hemtjänst bara ska behöva möta ett begränsat antal personer i sin bostad. Att personer med hemtjänst själva ska kunna påverka hur tilldelad hemtjänsttid ska användas utan att hindras av i förväg uppgjorda scheman ÖKAT STÖD FÖR MÄNNISKOR MED NEDSATT FUNKTION Att personer med funktionsnedsättning måste få det stöd som de är i behov av för att kunna leva ett så bra och normalt liv som möjligt Att de som arbetar inom så kallad daglig verksamhet måste få någon sorts riktig lön för sitt utförda arbete SKOLOR och FÖRSKOLOR överallt så att HELA VÅR KOMMUN kan leva! Att slå vakt om samtliga befintliga skolor och förskolor Att fortsätta att satsa på mellanstadieskolorna runt om i kommunen nu när årskurs 6 återförs dit Att bygga upp ny lågstadieskola i Runsten – som senare ska kunna utökas med mellanstadium Att återinföra pedagogiska måltider på grundskolans alla nivåer, där lärare får fri skolmat när de äter tillsammans med eleverna Att begränsa barngruppernas storlek i förskolan Att låta äldre syskon kunna få vara kvar i förskolan minst 15 timmar per vecka vid föräldraledighet p g a nytt litet syskon Att barnen i alla skolor ska givetvis ska ha trygga skolskjutsar utan att behöva gå eller cykla långa sträckor längs livligt trafikerade vägar VÄSENTLIGT FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK Att det skapas kollektivtrafik värd namnet på norra Öland och östra sidan – med möjlighet att resa även på kvällen och under helgerna Att det skapas busstrafik till och från Borgholm och Löttorp på kvällstid som fungerar så att föräldrar inte behöver skjutsa så mycket i samband med olika fritidsaktiviteter. Att vi får busshållplatser centralt i Borgholms innerstad och vid Hälsocentralen Att vi får utökad närtrafik som är bättre anpassad till annan trafik Möjlighet att arbetspendla med bussar som går direkt utan stopp mellan norra Öland och Kalmar Snabb åretruntfärja över norra delen av sundet och möjlighet att arbetspendla till KLT-taxa eller jämförbar taxa mellan norra Öland och Oskarshamn Att det återuppstår och utvecklas färjetrafik mellan Öland och Gotland ALLMÄNT UNDERLÄTTA TILLVARON FÖR ÄLDRE samt SKAPA ÖKAD TRYGGHET FÖR ALLA I HELA VÅR KOMMUN Att 65-plussare ses som den tillgång och resurs i samhällslivet som de är Att alla ska ha automatisk rätt till färdtjänst – utan behovsprövning – från och med det år man fyller åttio Tillgäng till helikopterambulans för ökad trygghet för norra Öland Närpolis i Löttorp samt utökad polisbemanning i Borgholm Kameraövervakning med videoinspelning under dygnets alla timmar vid torget i Borgholm och andra brottsutsatta platser i kommunen. Detta i brottsuppklarande och brottsförebyggande syfte. Att kommunen fortsatt slår vakt om hälsocentral och barnavårdscentral i Löttorp Återgång till stationär tandvård i Löttorp Stöd för lanthandelsbutikerna. Kommunen måste inse dessas betydelse som sociala träffpunkter och att de ger liv åt bygden Slutförande av beslutade åtgärder för norra Öland, t ex att utlokalisera en del kommunal administration till norra Öland, att ordna gång- och cykelväg mellan Byxelkrok och Mellby vägskäl samt att börja utveckla Åkerbobadet BOSTÄDER FÖR UNGA och TRYGGHETSBOENDEN FÖR PIGGA ÄLDRE med normal plånbok - ETT STORT BEHOV! Aktiv markanvändningspolitik för att motverka dyra bostadsrätter och istället skapa hyresbostäder där alla har råd att bo Att skapa kommunala trygghets / seniorboenden på olika håll i kommunen för pigga pensionärer med helt vanliga ekonomiska förhållande som vill ha mer gemenskap där de bor, gärna med nära till mataffärer, butiker, möteslokaler etc och i attraktiv miljö som t ex Sandvik, Böda och Byxelkrok YTTRE HAMNEN I BORGHOLM SKA BEVARAS SOM HAMN OCH SKA INTE FÅ FÖRVANDLAS TILL NÅGON SORTS LYXBOSTADSSTADSDEL! att Yttre hamnen även fortsättningsvis ska vara hamn och ha möjlighet att kunna ta emot färjor och större fartyg i en krissituation. I övrigt kan merparten av området bli parkmark och utformas på sådant sätt som borgholmsborna vill ha det samt även användas för mindre serveringar och båtklubbens behov. INGA FLER bostäder ska få byggas i området än de som redan finns där i gamla silo- och magasinsbyggnaden längst ut BÄTTRE BEREDSKAP FÖR KRISSITUATIONER - en BEREDSKAP värd namnet! Pandemin, klimatkrisen och kriget i Ukraina har lärt oss hur viktigt det är med god beredskap. Det kan gälla sådant som skyddsutrustning, livsförnödenheter, vattenförsörjning, skydd mot torka, större bränder och översvämningar på grund av extremväder och stigande havsnivåer. Där måste kommunen vara betydligt bättre på tårna och se till att förebygga. Det kan även gälla tillgång till skyddsrum. Och vi får inte bortse från risken för cyberangrepp, angrepp mot Ölandsbron och/eller mot kärnkraftverket i Oskarshamn. MER DEMOKRATI, MEDBORGARINFLYTANDE och ÖPPENHET Fortsatt öppna och webbsända möten från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dessutom samtliganämnder och att låta Borgholm bli ett föredöme som öppen kommun Att ge total möjlighet att deltaga i kommunfullmäktigesammanträden och andra kommunala möten på distans att det skapa en omfattande digital medborgarpanel – öppen för alla kommuninnevånare som vill vara med – där opinionen bland medborgarna lätt kan avläsas innan politikerna ska ta beslut i olika frågor och att medborgarnas åsikt respekteras att återinföra tidigare möjlighet för kommunmedborgarna att väcka medborgarförslag och att alltid få dessa behandlade – fast snabbare! samt - inte minst - att den bofasta lokalbefolkningens vilja ska alltid gå före privata markexploatörers intressen UNGDOMARNA - VÅR FRAMTID - FÅR INTE GLÖMMAS Bättre öppettider och utnyttjande av våra ungdomsgårdar och fler olika ungdomsaktiviteter att vår kommun ska vara sådan att våra unga känner längtan tillbaka hit och vill kunna bosätta sig här efter avslutad utbildning på fastlandet och vill låta sina egna barn få växa upp här MODERN INFRASTRUKTUR ETT MÅSTE Garanterat bredband till samma kostnad oavsett var i kommunen som man bor Ingen ska dock tvingas vara uppkopplad för att få god service STÄRKT NÄRINGSLIV, BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT och ÖKAD TILLGÅNG PÅ ARBETSPLATSER En välkomnande kommun för företagare med mindre krångel och färre onödiga avgifter En samlad och förenklad hantering för de tillstånd som kan behövas vid etablering Bättre utformade upphandlingar för att möjliggöra för våra egna företag att lämna anbud och vinna hem uppdrag Återförande av en arbetsförmedling värd namnet till Borgholm Att det åter blir ett bankkontor i Löttorp Etablering av någon ny statlig myndighet eller institution i vår kommun MILJÖ, KULTUR, ÅKERJORD, HISTORISKT ARV och LOKAL SAMHÖRIGHET - VÄRDEN ATT SLÅ VAKT OM Att kommunens beslutsfattare i samspel med kommunmedborgarna värnar om öländska natur- och kulturvärden vid all planering Att Rällaskogen värnas för friluftslivet och skyddas från exploateringsingrepp Att Borgehages speciella miljö skyddas och den planerade markexploateringen där skrotas Att den planerade utökningen av södra industriområdet på Borgholms kungsgårds goda åkerjord stoppas. Istället förtätas befintliga industriområden för att ge plats åt fler industrier. Att man måste ändra tidigare beslut och bevara hela åkerarealen mellan staden och Kolstad. Det behövs inte mer markexploatering för fritidshusområden i Borgholmstrakten. God åkerjord ska användas för matproduktion och inget annat! Att miljön längs kustvägen mellan Äleklinta och Byerum Sandvik är en fantastisk tillgång för upplevelse- och inte minst cykelturism och måste skyddas. Inga fler fritidshus samt stopp för all fortkörning samt husbilstrafik och vildcamping där! Att det kommunägda och historiska Kronomagasinet ska bli ett kulturhus för alla och ska inte bara få utnyttjas av Kulturskolan. Att det gör något spännande för allmänheten av det historiska Vasahuset - som nu står oanvänt - samt närliggande kommunägda byggnader Att själva Borgholm – i likhet med flera andra f d städer – åter officiellt ska benämnas stad Att sockengemenskaperna ute i bygderna värnas, sockenbegreppet stärks samt kommunala sockenträffar anordnas i varje socken för viktiga beslut - på sockenbornas villkor och så snart dessa så begär. Vi vill vara folkets röst i Stadshuset, så kontakta oss gärna om det är mer som ni vill att vi tar upp och driver