Brev till kommunfullmäktiges ledamöter från Jan Frendin

Öppet brev till fullmäktigeledamöterna i Borgholms kommun

Angående tvångsanslutning till kommunens v/a-nät

Historik

Undertecknad har som sommarölänning sedan barnsben gynnat Ölands viktigaste näring, turistindustrin.

Tidigt 1990-tal bebyggde jag och betalade anslutningsavgift för v/a för en fastighet i Stugbyn, Rälla (Rälla 1:109).

År 2001 förvärvade jag grannfastigheten (Rälla 1:32), en obebyggd skogstomt, i syfte att undvika bebyggelse på fastigheten.

År 2012 beviljades bygglov för en tillbyggnad på den bebyggda fastigheten. Avsikten med tillbyggnaden var att flytta mitt företag till Öland och bosätta mig i Borgholms kommun. Byggnaden är under uppförande.

I slutet av maj månad 2014 meddelar Borgholms Energi att den obebyggda fastigheten har inkorporerats i ett sk verksamhetsområde och att man upprättat en förbindelsepunkt för vatten och avlopp till min obebyggda fastighet. En anslutningsavgift på 147.087 sek ska betalas inom månader.

Vid ett möte på Borgholms energi 140922 meddelar man att kommunen inte kan göra något undantag och fastigheten måste betala anslutningsavgift för v/a. Alternativet till att betala anslutningsavgift är att genom en Lantmäteri-förättning slå samman fastigheterna.

Kommentar

Förbindelsepunkt för v/a för den aktuella fastigheten upprättades redan på 1970-talet då vatten och avlopp drogs i gatan utanför de två fastigheterna dvs ca 40 år innan Borgholms energi kommer med sitt krav på betalning.

Beslut om att upprätta ett verksamhetsområde, inom vilket samtliga fastigheter måste anslutas till v/a-nätet, togs av Borgholms kommun 2008-11-24.

Enligt energibolagets egen hemsida kan fastighetsägare överklaga beslutet enligt kommunallagen.

Ingen information om detta beslut, som för fastighetsägaren har betydande ekonomiska konsekvenser, utgick dock till berörda fastighetsägare och undertecknad har därmed inte givits något möjlighet att överklaga.

Det är först när undertecknad själv påpekar att jag har ett beviljat bygglov för tillbyggnad som Borgholms energi skickar en rektroaktiv faktura för anslutning av ytterligare en lägenhet till v/a-nätet.

Konsekvenser

Hade undertecknad känt till att jag kommer belastas med en kostnad på nära 150.000 sek för ett arbete som utfördes för ca 40 år sedan och för en tjänst jag inte vill ha, hade mitt beslut om byggnation förmodligen blivit ett annat. Andra alternativ hade varit att istället bebygga skogsfastigheten eftersom jag ändå måste betala anslutningsavgift eller att helt avstå från ytterligare byggnation.

Min avsikt har varit att flytta till Stugbyn och förlägga mitt företags verksamhet till Borgholms kommun. I planerna har ingått att anställa personal.

Att som fastighetsägare och företagare mötas av en kommun som beter sig på detta egenmäktiga och oberäkneliga sätt och samtidigt visar prov på uppenbara brister i sin organisation, inger farhågor inför framtiden.

Undertecknad har bestridit fakturorna avseende de fiktiva v/a-anslutningarna och även anmält ärendet till Statens v/a-nämnd men med föga hopp om framgång eftersom ett beslut att en fastighet ska ingå i ett verksamhetsområde inte kan angripas på va-rättslig väg. Undertecknad vill dock göra va-nämnden uppmärksam på brister i Borgholm kommuns agerande gentemot fastighetsägare i samband med upprättande av verksamhetsområden.

När Borgholms kommun välkomnar undertecknad och mitt företag med att skicka en räkning på ca 150.000 sek för en tjänst jag redan har och som alternativ till betalning föreslår sammanslagning av mina två gränsande fastigheter till stor kostnad och tidsspillan (bla tillhör fastigheterna olika vägsamfälligheter) måste undertecknad tolka detta som att Borgholms kommun för att undvika obekväma prejudikat, väljer att offra en presumtiv företagare, arbetsgivare och skattebetalare.

Utan att bereda undertecknad möjlighet att överklaga beslutet om verksamhetsområde har kommunen i ett slag påfört mig stora kostnader för ett arbete som skulle ha debiterats för 40 år sedan och för en tjänst jag inte vill ha. Man styr och ställer med min ekonomi och mina fastighetsbildningar på ett ogenerat sätt.

I den händelse kommunen inte ändrar i sitt beslut angående krav på v/a-avgift för min obebyggda skogsfastighet måste jag tyvärr avstå från mina flyttplaner.

Uppsala 141104

Hälsningar

Jan Frendin

Ormvråksvägen 6

756 52 Uppsala